Monday, 26 November 2007

Be careful ! Stealing in Central Pin Klao’s Fuji restaurantRecently, my daughter went to Central Pin Klao’s Fuji restaurant to have a meal. After she finished her dinning and paid for the dinner, she left the restaurant for shopping. She later realized that she left her purse at/on the restaurant table. She suddenly came back to get it. Unfortunately, one of the waitress said that there was no any purses on the table. She was a bit upset because the purse was a gift her close friend gave her. She’s quite sure that the purse was stolen by one of the waitresses in the restaurant. No one cleaned the table up at the time, but the waitress. It’s impossible that one of the customers picked it up. It’s silly that the waitress gave her the answer she didn’t see the purse.

I didn’t believe that Fuji restaurant doesn’t know about this case, except the manager is stupid.

วันหนึ่ง ลูกสาวผมเข้าไปนั่งทานอาหารในร้านฟูจิที่ เซ็นทรัลปิ้นเกล้า หลังจากทานอาหารเสร็จ เธอจ่ายเงินแล้วเดินออกมาไม่นานก็รู้ตัวว่าลืมกระเป๋าเงินไว้ที่โต้ะอาหาร เมื่อย้อนกลับไปดู พนักงานในร้านบอกหน้าตาเฉยว่า “ไม่เห็น” ซึ่งลูกสาวมั่นใจว่าเป็นไปไมได้เพราะพนักงานต้องเป็นบุคคลรายแรกๆที่เข้าไปเก็บโต้ะเพื่อทำความสะอาด

สิ่งทีอยากนำมาเป็นอุทาหรก็คือ แม้แต่ร้านใหญ่ๆ ก็ไม่อาจไว้ใจได้แล้ว ผมไม่อยากเชื่อว่าผู้จัดการของร้านไม่รู้เรื่องนี้ เว้นเสียแต่ว่าผู้จัดการร้านนี้จะเป็นพวก Deaf & Dumb!
หากจะเข้าร้านนี้ก็ระวังกันไว้บ้างก็ดี ทางที่ดี หลีกเลี่ยงการเข้าร้านที่เลี้ยงขโมยไว้อย่างร้านฟูจิแห่งนี้


Logo from Fuji